Cursurile reprezintă componenta teoretică a unei materii predate pe parcursul anilor de studiu.

Activitățile practice sunt reprezentate de lucrările practice pentru anii I-III și de stagii pentru anii IV-VI. Acestea vizează însușirea abilităților practice, fixarea cunoștințelor teoretice dobândite în timpul cursurilor și exersarea la patul pacientului. Ca student, ești obligat să participi la cursuri și la activități practice.

Frecvenţa la activităţile didactice este obligatorie. La începutul fiecărui an universitar sau semestru (pentru disciplinele de semestru), fiecare disciplină va afişa numărul maxim de absenţe permise (în limita celor 30%) şi modalitatea de recuperare a lucrărilor practice/stagiilor/seminariilor.

Pentru înscrierea la examen nu se permit mai mult de 30% absenţe din numărul total de ore de stagii/lucrări practice/seminarii; diferenţa până la cuantumul de absenţe acceptate de fiecare disciplină poate fi refăcută până cel târziu la data începerii sesiunii, indiferent de tipul de examen (practic, colocviu, verificare, examen unic tip grilă sau examen oral). Nu se pot reface absenţele în timpul sesiunilor sau vacanţelor.
În cazul lucrărilor practice/stagiilor clinice/seminariilor, absenţele se pot reface fără taxă în aceeaşi săptămână cu o altă grupă sau cu taxă, în perioadele stabilite pentru refacere, cu avizul cadrului didactic al grupei cu care se face refacerea. La disciplinele de studiu clinice refacerea stagiilor se va face conform cu criteriile stabilite de fiecare coordonator de activitate didactică.