În toate facultăţile se aplică obligatoriu Sistemul European de Credite de Studii Transferabile (ECTS) intra- şi interuniversitare (interne, externe), ceea ce permite mobilitatea studenţilor şi o flexibilitate sporită pentru dobândirea unei pregătiri adecvate.

Creditele sunt definite ca valori numerice alocate unor unităţi de cursuri şi alte activităţi didactice, prin care se apreciază cantitatea medie de muncă efectuată de student, în sistem dirijat şi individual, pentru însuşirea unei discipline; se acordă în total 60 credite/an de studiu.

În conformitate cu Planurile de învăţământ, examinările pot fi sub formă de examen, colocviu sau verificare.

Punctajul pentru o disciplină de studiu se calculează (numai dacă nota este minimum 5) astfel:

Nr. puncte = Nota x Nr. credite alocate disciplinei

Formele finale de examinare sunt reprezentate de: probă scrisă/probă orală, examen practic şi nota acordată pentru activitatea studentului din timpul anului.

Notele obţinute la fiecare din formele de examinare trebuie să fie de minimum 5 (fără rotunjire) pentru a putea promova examenul. Promovarea este condiţionată de obţinerea notei de minimum 5, calculată în funcţie de procedura şi metodologia de examinare. Atât la disciplinele fundamentale cât şi la cele clinice, ponderea notelor din nota finală este următoarea: 10% nota din timpul anului; 40% nota de la examenul practic şi 50% nota de la testul grilă, proba scrisă/orală.