Înscrierea în an se realizează în prima săptămână a anului universitar, dar nu mai târziu de 1 noiembrie, prin completarea unei fişe de înscriere la facultate, care se află pe site-ul Universității (www.umfiasi.ro). Aceeaşi fişă va trebui completată ulterior la începutul fiecărui an universitar.

Candidaţii admişi în anul I şi neînscrişi în perioada stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie pierd dreptul de a fi înmatriculaţi.

Decizia de înmatriculare în anul I de studii este emisă de Rectorul Universității, pe baza rezultatului concursului de admitere, numai după ce fiecare student încheie un contract cu Universitatea prin Decanii facultăților. În contractul de studii se regăsesc drepturile și obligațiile atât ale studentului, cât și ale cadrelor didactice.

Fiecare student este înscris în registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga durată de şcolarizare în facultate.

La înscrierea în facultate, studentului i se întocmeşte dosarul personal care va cuprinde:

  1. Diploma de bacalaureat în original. Studenţii care urmează a doua facultate pe locurile cu taxă vor prezenta o copie legalizată după diploma de bacalaureat, precum şi o adeverinţă că este student bugetat, eliberată de facultatea unde se află originalul diplomei de bacalaureat;
  2. pentru absolvenţii unei facultăţi pe locuri bugetate şi care devin studenţi care urmează a doua facultate în regim cu taxă, se solicită şi copie legalizată a diplomei de licenţă;
  3. foaia matricolă în original care să ateste studiile efectuate în timpul liceului;
  4. fişa de înscriere;
  5. actul de naştere în copie legalizată;
  6. analizele medicale stabilite de conducerea universităţii;
  7. contractul de studii semnat, care atestă cunoaşterea, respectarea şi asumarea acestuia;
  8. patru fotografii tip buletin (4/3 cm);
  9. copia actului de identitate cu adresa de domiciliu

 

Carnetul de student

La înscriere, Decanatul eliberează fiecărui student un „carnet de student” (pentru acest document, studentul va depune 2 fotografii tip buletin la șeful de serie) care va fi vizat la secretariat. Carnetul de student atestă statutul tău de student.

 

Contractul de studii

Acest document stabileşte termenii relaţiei dintre studenţi şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Acesta poate fi descărcat de pe site-ul Universității (www.umfiasi.ro), urmând a fi predat în 2 exemplare la Decanat, după completare, prin șefii de serie.

Înscrierea studentului în anul II şi în următorii ani şi semnarea contractului de studii se face pe baza completării fişei de înscriere.

Fişa se completează de către fiecare student în primele 15 zile de la începerea anului universitar, se vizează la Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi și se depune personal (condiţie obligatorie pentru studenţii care repetă anul) sau prin şeful de serie la secretariatul Decanatului.

 

Orarul

Orarul se afișează la avizierele facultăților și pe site-ul UMF, cu cel puțin o săptamână înainte de începerea fiecărui semestru.